Projekt Tomme Butikker

Aktion Tomme Butikker

Foto: TEL

Se hvad projekt Tomme Butikker kan hjælpe dig med

Aktion Tomme Butikker

Støttepuljeordning

1. Markedsføring og Matchmaking 
Konkret indsats når en butik er/er ved at blive tom. Kan her lægges en ny kabale? Aktiv genudlejning til ønskede butikstyper? Kan ”satellitbutikker” tiltrækkes fra andre steder? 
Kan her etableres midlertidige udstillinger? Kan her etableres midlertidige kunstinstallationer?

Der kan ydes tilskud til følgende:

A. Markedsføring:
Fælles markedsførings oplæg i forbindelse med ledige butikslokaler, ændringer af lokaleformål, nye butikstyper, fælles arrangementer.
Projektet kræver, på grundlag af en formuleret strategi og målsætning, separat godkendelse i styregruppen.
Der kan opnås støtte med op til kr. 50.000,- via ”Aktion tomme butikker”

B. Matchmaking:
Koordineret fælles indsats omkring kompetenceudvikling af udlejer/butiksejer med City Manager som igangsætter og koordinator

Projekt indeholder elementer som:
- Aktørernes omstillingsparathed
- Aktørernes forretningsprofiler
- Fælles temadag omkring huslejeniveau, generationsskifte, forretningsdrift, forretningsprofil, synlighed i marked osv.
- Samarbejde om markedsføring
Kompetenceudvikling for udlejer

Projektet kræver, på grundlag af et formuleret strategi, separat godkendelse i styregruppen.
Der kan opnås støtte med et engangsbeløb på op til kr. 50.000,- via ”Aktion tomme butikker”

C. Branche- eller formelle/uformelle samarbejder
- Markedsføring af nye og anderledes fællesarrangementer, hvor ansøger kan være Rudkøbing Handelsstandsforening
- Markedsføring af nye specialarrangementer organiseret af en mindre gruppe af forretninger

På grund af en skriftligt formuleret strategi kan der ydes et tilskud på op til kr. 10.000,- pr projekt til butikker som samarbejder om markedsføring.
Projekt kræver medfinansiering/egenfinansiering af de involverede parter (f.eks. De aktuelle butikker, Turist- & Erhvervsforening, Rudkøbing Handelsstandsforening eller Langeland Kommune)

Ansøgningsskema til de 3 ovennævnte puljer.

 

2. Ombygninger generelt

Udvendige arbejder

- Generelt godkendes at forsøget omfatter udvendige facadearbejder/facadeændringer i retning af bygnings oprindelse, skiltning, udendørsarealer, tilgængelighed m.v., der også har en positiv indflydelse på byen, både i forbindelse med eksisterende og med nye butikker. Det gælder både ejendomme, hvor der også er boliger samt ejendomme udelukkende med erhverv.

Etablering af showroom

Projekt ”Aktion tomme butikker” stiller lokale til rådighed til for eksempel:
- Nye forretningskoncepter,
- Detailhandelsbutikker som ikke findes i Rudkøbing i forvejen,
- Kunst og udstilling,
- Foreningslivet
- Showroom for overgang fra e-handel til også at have en fysisk butik
- Byrumsprojektet, formidling, udstilling
- Lejer kan max. have rådighed over showroom i 2 mdr., byrumsprojekt dog længere. Såfremt udlejer finder anden lejer til butiksanvendes i lejeperioden kan aftalen opsiges med 1 mdr. varsel.

•Byrumsprojektet ”Aktion tomme butikker” er formel lejer af lokalerne.

•Lokalelejen kan udgøre max. 60.000,- / år.

•Etablering af midlertidige showroom eller lign. med en max. varighed på 2 mdr. formidles og aftales alene af City Manager.


Ombygninger 

Ombygning af tomme, utidssvarende eller fraflytningstruede butikslokaler til andre formål, ombygning af facader på bygninger, som skifter formål.

Der kan ydes tilskud til følgende:
- Ændring af facaden i retning af bygningens oprindelse
- Indretning til butik fællesskaber
- Indretning til kontorfælleskaber
- Forbedring adgangsforhold for handicappede

Nye butiks- og kontorfællesskaber
- Indretning af fælles indgang
- Fysisk opdeling af eksisterende lokaler som f.eks. skillevægge, skærmvægge, sanitære forhold
- Krav til om brandforanstaltninger

Hensigtsmæssig indretning for Handicap
- Handicapvenlig butiksadgang f.eks. som:
- Niveaufri adgang
- Fjernelse af trin
- Montering af handicap venlige greb
- Orienteringskiltning

Krav fra Fødevarestyrelsen
- Krav fra Fødevarestyrelsen til butik som ønsker at handle med fødevarer

 

Generelt

- Der ydes et max. tilskud på 40.000,- pr ejendom
- Ved væsentlige ombygninger stilles der krav om at der skal være tilknyttet en arkitekt/byggesagkyndig for at kunne opnå tilskud.

 

3. Arkitekthjælp: 

Vejledning fra Kommunens forvaltning om ny udformning af facader, indretning af bygningen m.m., samt fysisk omdannelse af butikken.

Der kan ydes tilskud til følgende:

Bygningsfacader
- Arkitekt skitseforslag til facaderenovering og indretning af butik/ejendom til ændring af bygningsfacaden i retning af bygningens oprindelse jvf. lokalplan 77 samt tidligeren optegnelser af ejendommen

Generelt bygningsfacader
- Langeland Kommune har kontakten og forpligtigelsen over for arkitekt
- Der kan ydes et tilskud på max. 5.000 til skitsearbejde
- Projekterne bedømmes efter en ”Tragtmodel”* og efter ansøgning og der kan ydes tilskud max. 3 ejendomme pr. år.

Butiksindretning
- Eksklusivt tilbud om to-timers gratis gennemgang af ens butik af en professionel rådgiver. 
Gennemgangen munder ud i konkrete forandringsforslag, der vil skabe øget blikfang og en bedre butiksoplevelse.

Rådgiveren udpeges af City Manager
- Der skal indsendes en begrundet ansøgning
- Efterfølgende er der mulighed for at få tilskud til det videre arbejde (skitseforslag, projekteringsplan mm.)

Generelt butiksindretning
- City Manager har kontakten og forpligtigelsen over for professionel rådgiver
- Der kan ydes et tilskud på max. 10.000 til det videre skitsearbejde.
- Projekterne bedømmes efter en ”Tragtmodel” og efter ansøgning og der kan ydes tilskud max. 3 butikker pr. år.
- Der ydes ikke tilskud den fysiske indretning af butikslokalet

 
"Tragtmodel” er model hvor ansøger kan argumentere for butikkens berettigelse for by og opland. Såfremt der er mange ansøgere kan Citymanager/Styregruppe ”si” ansøgere fra og kan vurdere hvilke projekter, der inden for rammerne, bør støttes. Modellen tænkes anvendt såfremt der er flere end 3 ansøgninger pr. år.

 

4. Energi 

Rådgivning og tilskud vedrørende energieftersyn og energioptimering (eksisterende puljeordning).

Kontaktadr: Sydfyns Elforsyning

www.sef.dk/energiraadgivning/Pages/default.aspx

Kontaktperson Søren Paaske Tlf. 62170245 mail: smp@sef.dk

---- Besøg og vejledning fra energikonsulent er gratis ----

Konsulenten kan bla. hjælpe med:

En ressource til at analysere og gennemgå virksomhedens energiforbrug
- En kompetent sparringspartner til brug ved renoveringer, optimeringer og investeringer
- Reduktion af energiudgifterne, som resultere i penge direkte på bundlinjen
- Ingen faktura (Energirådgivning er vederlagsfrit)
- En grønnere profil
- Besparelser direkte på bundlinjen
- Økonomisk tilskud til energiprojekter

Sådan foregår samarbejdet
- Dialog om energioptimering og energibesparelser
- Vi definerer sammen de energimæssige områder, der skal fokuseres på
- Samarbejdsaftale indgås
- Energiscreening af virksomheden
- Analyse & rådgivning udføres og resulterer i prioriterede forslag til energioptimering
- Implementering af energioptimering gennemføres og dokumenteres
- SEF puljer og indberetter energibesparelserne til Energistyrelsen
- Økonomisk tilskud til energiprojekter udbetales

Projektet støttes alene efter puljen til energi rådgivning. Al kontakt skal ske til SEF Sydfyns Elforsyning.

 

5. Generelt alle ordninger: 

Betingelser ved anvendelse af støttepulje
- Alle beløb er excl. moms
- Der ydes kun tilskud til momsregistrerede virksomheder med cvr nr. 
(med mindre at det ikke er et krav for den pågældende type virksomhed at være momsregistreret – kunstnere, behandlere til eksempel )
- Der skal søges tilskud og bevilliges tilskud inden arbejdet går i gang. Såfremt arbejdet påbegyndes inden tilskud er bevilliget ydes der ikke tilskud
- Der skal fremsendes dokumentation/regninger på at arbejdet er gennemført
- Tilskud udbetales ikke på forskud
- Projektet / butikslokalet aflægges et kontrolbesøg efter arbejdet er udført, inden der kan udbetales tilskud
- Tildeling af tilskud forudsætter at lejer og ejer af ejendommen underskriver og accepterer betingelser og tilsagn, herunder at det afklares hvem der har ejerskabet til investeringen
efter evt. kontraktophør mellem lejer og ejer.
- Ved energitilskud skal alene statens regler overholdes. Der er ikke noget i vejen for at energiforbedring kan ske i forbindelse med anden ombygning af ejendommen.

Henvendelse om puljeordningen skal ske til:

City Manager
Anne Mette Wandsøe
amw@langelangeland.dk
Tlf: 62 51 35 05

 

DOWNLOAD TEKST SOM PDF

Se liste over tomme butikslokaler i Rudkøbing her.